Årsberetning 2016

Vi holder skansen i DOF Nordvestjylland. Ifølge seneste medlemsopgørelse fra DOF er medlemstallet pr. 31/12 2016, 516 medlemmer, herunder 38 husstands-medlemskaber, som ifølge andre opgørelsesmetoder egentlig burde tælle dobbelt.

Efter flere år med fremgang har der de seneste par år har der været en stagnation i antallet af medlemmer i lokalafdelingen. I de tal ligger at der ca. melder sig 1 medlem ind, for hvert medlem der melder sig ud. Grundet vores medlemmers relativ høje gennemsnitsalder, vil der jo være en helt naturlig afgang ;-).

På landsplan har DOF omkring 17000 medlemmer, og har en omsætning på over 30 mill.

Medlemsudviklingen er bl.a. betinget af lokalafdelingens aktiviteter. Fuglekursus og et stort program med fugleture og andre tilbud er nødvendigt hvis vi skal håbe på medlemsfremgang!

I året der er gået siden sidste generalforsamling er der afholdt 7 ordinære bestyrelsesmøder, samt et 2 dages visionsseminar i Vejlerne. Der ud over er der holdt møder i grupper og udvalg. Det er bestyrelsens hensigt at udvikle bestyrelsens arbejde hen imod min. 6 årlige bestyrelsesmøder, samt 5-6 årlige møder i Arrangementsudvalg og Gråmejserne. Det er fortsat planen, at årets visionsmøde fremover skal ligge først i november måned. Her udarbejdes der handlingsplan med indsatsområder til det/de kommende år.

Lokalafdelingen er involveret i adskillige råd og bestyrelser og arbejdsgrupper., herunder listes de vigtigste.

Grønne Råd i alle 4 kommunerne i lokalafdelingens område, Viborg, Skive, Morsø og Thisted. Arbejdet i de grønne råd er naturligvis præget af at de ”kun” har en rådgivende funktion. Ikke desto mindre er de en kilde til at knytte de nødvendige netværk til både kommunale embedsmænd og politikere, samt de øvrige repræsentanter fra grønne organisationer og til dels landbrugets repræsentanter. Vi kan som rådsmedlemmer selv bringe sager for det grønne råd, dog skal disse sager helst have en principiel karakter. Dette praktiseres dog meget forskellig i kommunerne, og ofte vil en principiel drøftelse, netop tage udgangspunkt i helt konkrete sager. De Grønne råds repræsentanter som kan findes på hjemmesiden står gerne til rådighed med yderlig information om rådets arbejde. I Morsø, og Viborg er rådsmedlemmet endvidere kommunekontaktperson, i Thisted og Skive er kontaktpersonen i stedet en anden

Lokalafdelingen er repræsenteret direkte i Skovbrugerrådet i Naturstyrelsen Thys område. I de øvrige skovdistrikter i vort område er DOF repræsenteret af vores nabolokalafdelinger.

Poul Hald Mortensen har i hele 2016 efter bestyrelsens indstilling, været DOF´s repræsentant i bestyrelsen for Nationalpark Thy.

Han er tillige efter indstilling fra DOF af miljøministeren blevet udpeget til bestyrelsen for en ny 4-årig valgperiode startende her i 2017. Poul Hald har i 2016 deltaget i alle 6 bestyrelsesmøder, og i sidste halvdel af 2016 blev han af bestyrelsen udpeget til at være formand for en styregruppe for et forprojekt om sårbar natur, friluftsliv og faciliteter i nationalparken. Styregruppen har efter en række separate møder med en ekstern konsulent udarbejdet en rapport, der forventes offentliggjort i begyndelsen af 2017.

I bestyrelsen har Poul Hald desuden i 2016 argumenteret for en udvidelse af nationalparken med søterritorie-delen af Krik Vig langs sydkysten af Thy. Men den afgående bestyrelse ville ikke håndtere en så stor sag lige inden, at den skulle afløses af en ny bestyrelse.

I den nye valgperiode vil Poul Hald sandsynligvis også sammen med andre grønne repræsentanter i nationalparkens bestyrelse undersøge mulighederne for Nationalpark Thy kan certificeres som en park, der lever op til IUCN´s internationale kriterier.

I 2016 har Poul Hald desuden efter mit ønske deltaget som DOF Nordvestjyllands repræsentant i møderne i Thisted Kommunes grønne råd.

DOF-Nordvestjylland er stadig deltager i et grønt partnerskab i Thy/Mors, nemlig Naturplejenetværket for Nordvestjylland. Andre deltagere er DOF-Nordjylland, Biologisk Forening for Nordvestjylland, Naturstyrelsen Thy, Thisted og Morsø kommuner. Netværket har gennem nu snart 8 år iværksat en lang række naturplejetiltag i Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner. Lokalafdelingen er ud over medlemskabet som sådan ikke direkte deltager i plejetiltagene, men en række af vores medlemmer har deltaget aktiv i flere at de aktiviteter netværket har gennemført. Mange af de eksterne midler som netværket søger hjem, ydes oftest i forhold til den frivillige indsats.

Det naturpolitiske har ikke generelt fået fornøden fokus i det foregående år, det må vi erkende! Hvor vi i tidligere år har været begunstiget af at have op til flere biologer og andre faglige stærke personer i bestyrelsen, er vi i dag uden netop den type personer! Vi mangler nok også naturpolitiske ildsjæle i området, og af de der er, vælger flere i stedet at lægge kræfterne i arbejde hos BFN og DN. Al respekt for det! Vi har dog kunnet glæde os over at et mangeårigt naturpolitisk arbejde har båret frugt! Af flere omgange har vi anket og givet høringssvar i sagen om udledning af tungmetal beriget saltvand til Lovns bredning. Sagen er nu endelig afgjort i Miljøklagenævnet, som har stoppet al udskylning af kaverner. Det stiller Energinet i en meget vanskelig situation da et af kavernerne pt. er fyldt med saltvand. En situation som Energinet dog kunne have undgået hvis de havde fulgt klagernes krav om at stoppe projektet indtil miljøklagenævnets afgørelse forelå! Et stort tillykke til DOF, DN, lyst og fritidsfiskerne m.fl. som har kæmpet den sag! I lokalafdelingen er vi særlig stolte af vores bestyrelsesmedlem Anni Oppelstrup som har ydet en stor arbejdsindsats.

Vi har givet høringssvar til Vindmølleplaner i Viborg kommune. Et af de udpegede områder ved Tjele, er også en værdifuld rasteplads for tajgasædgæs. Her udarbejdede Thorkil Brandt en meget saglig beskrivelse at de fuglemæssige interesser i området. Høringssvaret blev for en sikkerheds skyld sendt til samtlige byrådsmedlemmer, hvoraf et par stykker endda takkede for et særdeles kvalificeret høringssvar! Ligeledes i Viborg, har vort Grønt råds medlem Kirsten Marie Haugstrup udarbejdet og sendt høringssvar til kommunen til udviklingsplanerne for Viborg søerne.

I Thy er der planer om at udvide vindmølletest centeret i Østerild, med yderlig 3 mølle pladser. I den anledning er det nok tvivlsom om lokalafdelingen kan mobilisere en større modstand, i lighed med indsatsen i forbindelse med oprettelsen at testcenteret!

Et andet projekt i Thy er planerne om etablering af en gigant svinefabrik i Jannerup(også kaldet Månegrise), meget tæt på nationalpark Thy. Her er der stor lokal modstand, da man frygter forurening og lugtgener, samt kraftig øgning af tungvognstrafikken. Projektet er endnu i forberedelsesstadiet og bør følges med opmærksomhed!

Arrangementsudvalget består pt af tre medlemmer. De har til opgave at arrangere og fastlægge datoer for lokalafdelingens turer og møder, samt tage kontakt til evt. turledere og foredragsholdere.

I 2016 har lokalafdelingen været involveret i rigtigt mange arrangementer. Generalforsamlingen, Julehyggemødet, 2 fuglekurser, bustur til Hornborgasöen, et Atlas-arrangement, en DOF-tur til Ungarn, Gråmejsernes ture, klubaftener, landsdækkende begivenheder og Arrangementsudvalgets foredrag og ture. Deltog man i alle, har man været afsted 63 dage – nogle af dagene endda på flere lokaliteter!

Der er i årets løb afholdt 18 fugleture, fordelt på forskellige lokaliteter. Alle ture har været godt besøgt og referater af turene kan læses på vores hjemmeside.

En foredragsaften med Henrik Haaning Nielsen, som fortalte om Svalbard var en stor succes. Her mødte 62 deltagere op.

Det årlige julehyggemøde er ligeledes afholdt. 40 deltog denne aften, som startede med en let julefrokost. Derefter havde Mette Hesselholt Henne Hansen lavet en lille konkurrence, som blev afviklet med stor entusiasme. Aftenen sluttede med et foredrag, hvor Henrik Haaning Nielsen og Carsten Krog Petersen præsenterede deres nye bog ”Vingesus over Vejlerne”.
Med et lokalt rejsebureau som teknisk arrangør var lokalafdelingen initiativtager til en tranetur til Hornborgasjøn. Her deltog 38 personer på denne dejlige bustur som forløb over 3 dage, ud over fuglene var der tid til hyggelig samvær og besøg på et par kulturelle hotspot!

Som noget nyt har vi startet op med klubaftener. Her mødes man under helt uformelle former, og får en snak om fugle og egne oplevelser. Der er også mulighed for at vise egne billeder, som man gerne vil dele med andre. Der har indtil nu været afholdt fem møder og deltagerantallet stiger støt. Fremover vil også indtastninger i DOF-basen være et tema til klubaftener.

Gråmejseudvalget består af 5 medlemmer. Der arrangeres en månedlig tur, ofte på hverdage, som går til både kendte og mindre kendte lokaliteter. Alle ture er velbesøgte.
Det er ikke usædvanlig med over 40 deltagere. Ikke engang dårligt vejr kan holde gråmejserne hjemme. Gråmejseudvalget lægger stor vægt på, at der ikke bare fokuseres på fuglene, men også på det sociale samvær.
Såvel arrangementsudvalget som Gråmejser er rigtig glade for den store opbakning som de møder fra medlemmerne! Begge udvalg har løbende supplering af medlemmer, så er der nogen der har til at bidrag, og være en del fællesskabet er man meget velkommen til at henvende sig!

Lokalafdelingen har udbudt 2 fuglekurser i årets løb! Kun det ene fik tilslutning nok og blev afholdt i foråret i Skive. Underviser var Lars Mogensen og med 9,5 betalende deltagere må vi se i øjnene at der blev et mindre underskud. Det er imidlertid bestyrelsens opfattelse at kursusvirksomheden er så vigtig at et underskud er acceptabel. Det må dog overvejes om vi i højere grad skal ud og annoncere i dagspressen.

Lokalafdelingens Hjemmeside er stadig foreningens ansigt udadtil og ganske uundværlig i forbindelse med formidling vores arrangementer.

Visioner for fremtiden: Som tidligere nævnt er det bestyrelsens hensigt, gennem udvalgsarbejde, at inddrage flere af medlemmerne i det daglige foreningsarbejde. Der er ikke sat nogen øvre grænse for antallet af medlemmer i de bestående udvalg og grupper, og vi leder til stadighed efter nye arbejdsmæssige resurser til disse fora!

Formidling vil være et stort indsatsområde i de kommende år. Med lokalafdelingens indkøb af trailer og udstillingstelt er grunden lagt til en lang større aktivitet på messer og udstillinger, for ikke at tale om vore årlige arrangementer, så som naturens, skovens og ørnens dag! Lokalafdelingen har også haft personer ude på skoler og i børnehaver for at fortælle om fuglene og foreningen.

Vi må erkende at vore bestræbelser på at få flere indtastninger i DOF-Basen fra Nordvestjylland, kun er lykkedes i beskeden grad. Der er tanker om at lave en eller to temaklub aftener , hvor vi tilbyder medlemmerne hjælp til at oprette bruger og instruktion i indtastning. Vi er desværre stadig den lokalafdeling med færrest indtastninger, det på trods af at vort område rummer flere at landets bedste fuglelokaliteter.

Atlas III har kørt på sit 3 år og der tælles en masse i felten. Delresultaterne er ganske spændende at følge på DOF-basens Atlas modul. Vi var vært ved et lokalt Atlas arrangement hvor ansatte fra projektet kom og gav gode ideer til vore Atlas deltagere. Der er dog i vort område stadig en række kvadrater som ikke har mange registreringer. I den anledning holdes der i vort område en Atlas lejr i Thy i maj 2017. Vi anbefaler vore medlemmer at tilmelde sig, så vi kan få dækket endnu flere af de tynde områder.

Med disse ord afsluttes dette års beretning fra bestyrelsen for DOF-Nordvestjylland, med at sende en stor tak til alle de der i året har hjulpet og deltaget i såvel stort som småt i DOF-Nordvestjylland. Tak til Steen Franch som efter en periode i bestyrelsen har valgt at stoppe. Tak til bestyrelse, arrangementsudvalget, Gråmejser, Atlas-deltagere og andre aktive, og ikke mindst tak til de samarbejdspartnere, som lokalafdelingen har været i berøring med i året.

Bestyrelsen