Referat fra generalforsamling i DOF Nordvestjylland 22. februar 2014

Tilstede: 34 fremmødte
Referent: OLI

1. Valg af dirigent.
Poul Blicher-Andersen (PBA) er valgt som dirigent. PBA konstaterer, at Generalforsamlingen er lovligt varslet og at dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Beretning om lokalafdelingens virke i 2013.
Karsten Hansen (KaHa) fremlægger om tur- og mødeaktivitet, landsdækkende fuglekurser, Atlas III, naturpolitiske sager (bl.a. Energinet, Vandet Sø, svinebesætninger), Nationalpark Thy, nye fugletårne og fugleøer, ny hjemmeside, DOFs Repræsentantskabsmøde i efteråret, lokalafdelingens 40 års jubilæum (fejres 14. juni).
Kommentarer fra fremmødte:
A) Sagen om vindmøller ved Hjerk Nor – og tilsvarende sager – burde have større interesse fra lokalafdelingen. DOF går principielt ind for vindkraft, men er bestemt opmærksomme på fuglekonflikter.
B) Ros til bestyrelsen og de øvrige frivillige for deres indsats.
C) Hjejlen er en stor post på budgettet. Kunne man ikke spare noget ved fx at man aktivt skal tilvælge Hjejlen i trykt version? Kunne man i stedet bruge ressourcerne på at kommunikere anderledes til medlemmerne – fx unge medlemmer? Så længe der ikke er alternative strategier, er nedlæggelse af bladet vel ubegrundet? Hjejlen som pdf på hjemmesiden er som at sætte sig mellem to stole. I stedet bør hjemmesiden bruges mere aktivt som kommunikationsmedie…
D) Der er bestemt basis for ungdomsarbejde. I forskellige sammenhænge har de fremmødte oplevet stor interesse fra skolebørn. Men ungdomsarbejde er meget tidskrævende, og kalder på ildsjæle (henvend dig meget gerne til lokalbestyrelsen, hvis du har lyst). Fuglenes Hus bør her være mere aktive med kampagne og undervisningsmateriale klar til brug. Det vil gøre det meget lettere for lokalafdelingerne eller ildsjæle at komme i gang. Se blot på fuglekurserne. Der er formentlig gode muligheder for at søge penge, når der er tale om ungdomsarbejde. Hjælp hertil også nødvendigt.
E) Biblioteker som steder hvor DOF kunne møde nye medlemmer.
F) Atlaskoordinatoren har en afstandsmåler til at demonstrere timetælleture. Koordinatorerne vil lave træningsture/kurser i foråret. Snak om andre muligheder for afstandsbedømmelse…

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
Kasserer Susanne Primdahl (SPR) fremlægger: Regnskabet slutter med et lille underskud på 723 kr. – væsentligt mindre end budgetteret. Et stort gavebidrag samt betydeligt færre udgifter til mødeaktiviteter og uddannelse pynter godt på regnskabet. Vores formue er på 90.536 kr. To personer er i årets løb blevet påskønnet for deres indsats gennem mange år: Eyvind Lyngsie Jakobsen og Henrik F. Nielsen. Regnskabet er godkendt.

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
SPR fremlægger: Der budgetteres med et underskud på -20.081 kr. Som vanligt belaster Hjejlen budgettet. Øget kursusaktivitet vil give lidt større indtægter, afholdelse af jubilæumsfest og brevindkaldelse til generalforsamling trækker den anden vej.
Kommentarer/spørgsmål fra de fremmødte: Har vi serviceaftale vedr. hjemmesiden? Det anser vi ikke for nødvendigt pt. Annoncering af ture til ikke-medlemmer bør overvejes i fremtiden, nu hvor turfolderen ikke udgives længere. Budgettet er vedtaget.

5. Valg til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen: Jan S. Kristensen (JSK), SPR, Lars Mogensen (LMO), Anni Oppelstrup (AO). SPR genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Martin Høj Hansen (MHH). JSK, LMO, AO og MHH er valgt til bestyrelsen.
Suppleanterne Jette Lynge Jensen (JLJ) og Martin Høj Hansen (MHH) er på valg. JLJ genopstiller ikke og MHH indtræder i bestyrelsen. Der er ikke nye kandidater til suppleantposterne. Der er hermed ingen suppleanter valgt til bestyrelsen.

6. Valg af revisor.
Revisor gennem mange år, Karsten Munch Andersen (KMA), ønsker ikke genvalg. KMA takkes for sin indsats. Bestyrelsen foreslår Gitte Jensen (GJ). GJ er valgt som revisor.

7. Forslag fra medlemmerne.
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

8. Eventuelt.
A) Er der behov for et atlasmøde om f.eks. Timetælleture? Det er der klar opbakning til.
B) Adgang til Pandion. Forslag om at gøre det frit (uden password). Strategisk uheldigt i forhold til hvervning af nye (unge) medlemmer, at der ikke er adgang. Differentiering af basismedlem og kernemedlem. Overvej hele medlemsstrukturen.
C) Hvad sker der i forhold til de services, som Netfugl tilbød, og som der fortsat er et stort behov for?

Karsten Hansen takker for det pæne fremmøde og den gode debat. SPR takkes for sin flotte indsats som kasserer gennem 6 år. Også tak til JLJ for hendes indsats.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.