Beretning fra DOF Nordvestjylland 2014

Jubilæumsfesten:
2014 blev året, hvor vi fejrede vores 40-års jubilæum. Egentlig var det rigtige år 2013, men det kom vi i bestyrelsen først i tanke om for sent. Festen blev holdt i juni i dejligt vejr med 58 deltagere, og det var flot, at så mange af ”de gamle”, der havde været med i lokalforeningens første tid, var mødt op. Festen blev holdt på Skive Gymnasium, som også havde leveret maden. Det blev en meget festlig aften med taler og historier fra gamle dage og rigtig megen snak på kryds og tværs af bordene. Forud for festen havde vi været på tur ned til Skive Å, hvor vi lige neden for gymnasiet beundrede de mange prægtige orkidéer, der stod i fuldt flor. Nede ved åen lykkedes det nogle at høre et par nattergale – på trods af al snakken. Det blev et
meget fint jubilæum godt udført arbejde af festkomitéen bestående af Anni Oppelstrup og Henriette Tøttrup Hansen!

Om bestyrelsen:
Generalforsamlingen i februar fandt sted i Spejderhuset tæt ved Skive Havn, hvor fugleturen var optakten til generalforsamlingen. Desværre var der ikke rigtig nogen fugle at se, til gengæld var 34 mødt op til frokost og generalforsamling, hvilket var flere end sædvanligt. Bestyrelsen havde skrevet beretningen og lagt den på hjemmesiden før generalforsamlingen, hvilket muligvis var medvirkende til den gode og livlige debat.
Deltagerne har bedre kunne forberede sig og stille spørgsmål til beretningen. Det vil vi prøve at fortsætte med.
På generalforsamlingen var det ikke muligt at finde 2 suppleanter til bestyrelsen, så da Henriette Tøttrup Hansen flyttede til Bornholm i juni, var vi 8 i bestyrelsen i stedet for det maksimale antal, vi må være, nemlig 9. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstrueret en nyskabelse med hensyn til kassererposten, som varetages af Jan S. Kristensen med Erik Oppelstrup som en forretningsfører, der hermed aflaster kassereren
– en ordning, der fungerer godt!
Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder, hvoraf det ene blev holdt som et visionsmøde, hvor vi tog en række særlige emner op uden at være bundet af de tilbagevendende faste dagsordenpunkter. Da frafaldet blandt deltagerne var stort på forhånd, undlod vi at holde mødet med overnatning i Vejlerhuset og fugletur, men holdt det i stedet en hverdag aften i Det Røde Klubhus i Skive. En væsentlig del af aftenens program drejede sig om den interne kommunikation i bestyrelse og udvalg, og hvordan vi får os organiseret og klargjort vores opgaver bedre. Det arbejder vi videre med i 2015.
Bestyrelsen har sammen med de 5 andre små lokalforeninger, der kun har hver 2 medlemmer af DOF’s repræsentantskab, arbejdet for at ændre DOF’s vedtægter, så de små lokalforeninger blev bedre repræsenteret.
Det er lykkedes i 2014, således at vi nu har hver 3 medlemmer i repræsentantskabet. Vores repræsentantskabsmedlemmer Jan S. Kristensen og Karsten Hansen har deltaget i begge årets 2 møder, i
forårets møde i Maribo og i efteråret på Dalum Landbrugsskole.
DOF Nordvestjylland har ved seneste opgørelse ved årsskiftet 515 medlemmer, hvilket er en stabil, positiv udvikling, som følger tendensen på landsplan.

Arrangementer:
Arrangementsudvalget og gråmejserne har arrangeret lokalforeningens ture. Arrangementsudvalget har bestået af Martin Høj Hansen, Gitte Jensen, Kaj Jensen, Jens Albrechtsen og Søren Kragh. Gråmejseudvalget
af Anni Oppelstrup, Erling Andersen og Karsten Hansen. Turene koordineres, så samme fuglelokaliteter ikke bliver besøgt med for kort interval. Turene har generelt et fint deltagerantal, men det er naturligvis temmelig afhængigt af vejrudsigten for dagen. Langt hovedparten af turene afholdes inden for lokalforeningens eget område, men af og til arrangeres en tur udenfor. Der skal prøves nyt, selv om det ikke altid trækker så mange til. 2014 blev igen et år med flere arrangementer hver måned. Vores motto er “at fugle skal ses hele året”, og det forsøger vi at leve op til med de ture vi tilbyder. To ture ud af lokalafdelingen havde meget få deltagere, men ellers er det opmuntrende, at mange ture er rigtigt godt besøgt.

Julehyggemødet trak 32 medlemmer til på en torsdag aften, hvor aftenens program var hamburgerryg med brunede kartofler og grønlangkål samt efterfølgende underholdning med fremvisning af små diasshows og en fuglequiz. Det blev en hyggelig og fornøjelig aften.
2015 bliver igen en blanding af nye tiltag og gammelkendte ture. Som noget nyt afholder vi kursus i marts “Kend din måge” om mågebestemmelse i teori og praksis, og i juni en tur, hvor vi slutter med fællesspisning. Desuden arbejder vi på deltagelse i diverse nationale dage, som Skovens Dag, Tårnenes Dag og Fuglenes Dag. Endelig er vi ved at lægge sidste hånd på planlægningen af 2 foredrag. Følg med på vores hjemmeside.
2 fuglekurser blev afholdt efter det nye fælles landsdækkende koncept. Vi havde et fuglestemme kursus i foråret med Ole Lilleør som underviser og et trækfugle kursus med Mette H.H. Hansen som underviser. Tilslutningen var ikke stor, men tilbagemeldingerne var meget positive, så vi planlægger også 2 kurser i det nye år og håber på mange flere deltagere. Foreløbig er fuglestemmekurset programsat og annonceret med Lars Mogensen som kursusleder og med kursus sted i Skive.
Susanne Primdahl står for at vedligeholde vores fortegnelse over medlemmernes mailadresser og sende remindere ud på kommende arrangementer. Funktionen er med til at få mange både nye og gamle med-lemmer med til arrangementerne og værdsættes meget, meget højt af bestyrelsen.

Atlas:
Først og fremmest takker vi alle jer, som deltager i Atlas III projektet, og som er med til at bringe nye data ind her i det nordvestjyske område. Det første år med Atlas III projektet er gået, og det er på mange måder et flot resultat, der allerede er kommet ud af det. Dette til trods for, at dækningen ikke har været optimal, især er dækningen på Mors/Salling ikke tilfredsstillende. Eksempelvis er TimeTælleTurene meget mangelfulde i området, ligesom der er kvadrater uden nogen for form iagttagelser. Dette skal der gøres noget ved, og I opfordres hermed til at indberette fra området, hvis I alligevel færdes der. Det er der jo mulighed for i denne Atlas periode. Men ellers vil vi råde bod på dette gennem en Atlas III kursus dag i det det nordvestjyske område den 2. maj 2015. En Atlas III lejr vil ligeledes blive etableret om et eller to år i vores område. Det er helt oplagt at deltage i sådan en lejr, som løber over en uge, og hvor man kan deltage lige det man har lyst til. Hensigten er at få dækket de kvadrater i området, som er mangelfuldt dækkede. Et sådan lejr er givet godt ud, og man kan lære en masse af hinanden samt få et godt samvær sammen med andre fugleinteresserede. Kost og logi dækkes af Atlas III teamet, som ligeledes er med på lejren.

DOF-basen:
Der har været 50.060 observationer fra vores lokalafdeling i 2014. Vi ligger lavt med indrapporteringer set i lyset af, at vi har nogle meget gode fuglelokaliteter. Men går vi nogle år tilbage, lå niveauet på ca. 40.000 indrapporteringer årligt. Så der er sket fremskridt. Til sammenligning har DOF Nordjylland mere end det dobbelte, DOF Østjylland næsten tre gange så mange og DOF Vestjylland 7.000 flere observationer. Skal man tro på antal indrapporterede ynglepar, så yngler der næsten ingen fugle i vores lokalafdeling (80 obs./par). Der ligger vi næstlavest blandt alle lokalafdelinger. Det er desværre ikke umiddelbart muligt at udtrække noget om antal observatører, lokaliteter, arter etc.
Bemærkelsesværdige observationer:
Bestyrelsen synes, at der i vores årsberetning bliver nævnt alt for lidt fra felten og ikke mindst om vores mest spændende observationer i løbet af året. Den mangel vil vi her prøve at råde bod på og nævne et udvalg fra året: Ismåge, sneugle og hvidvinget måge i Hanstholm i januar, dværgværling ved Mønsted i januar, høgeugle ved Karup i marts, buskrørsanger ringmærket i maj i Hanstholm, hvidøjet and i oktober ved Doverkil.

Naturpolitik:
Vores kommunekontakter og medlemmer i De Grønne Råd i vores 4 kommuner har uændret været Jan S. Kristensen i Thisted, Jens Jørgen Pedersen i Morsø, Verner Hansen i Skive og Karsten Hansen i Viborg. Desuden har vi back up, således at mindst 2 personer får mails sendt til de 4 kommunepostkasser.
Bestyrelsen har holdt møde med 2 af de 3 lokale enheder af Naturstyrelsen: NST Thy og NST Midtjylland. Det første møde blev holdt sammen med DOF Nordjylland og mødet med NST Midtjylland blev holdt sammen med DOF Vestjylland. Vi er forpligtede til at holde møderne mindst én gang årligt ifølge aftalen mellem DOF og Miljøministeriet. Selv om det ikke hver gang er de store ting, der er på dagsordenen, bidrager møderne til en god dialog og et personkendskab, der til stor nytte for os alle.

Foreningen har i løbet af året været beskæftiget med en række naturpolitiske sager, nogle ældre og enkelte nye. Vi klagede i 2013 over den supplerende fredning af vandfladen på Vandet Sø, der tillod surfing i søens sydøstlige ende, idet vi mener, at aktiviteten forstyrrer fuglelivet unødigt. Natur- og Miljøklagenævnet besluttede i efteråret, at fredningen kan gennemføres som oprindeligt, således at kitesurfing forbydes på hele søen og windsurfing på det meste af søen undtagen et afgrænset areal i søens sydøstlige ende. Den oprindelige afgrænsning af området vil blive justeret, så området bliver bedre egnet til surfing.

Lige før jul sidste år kom meddelelsen om, at energinet.dk i Li. Thorup havde fået tilladelse til at gå i gang med at fylde de resterende 6 kaverner med vand og derefter pumpe fortyndet saltvand ud i Lovns Bredning. Begrundelsen er, at der skal skiftes sikkerhedsventiler i alle kaverner. Forinden var energinet.dk blevet pålagt at dokumentere, at de tungmetaller, som saltvandet indeholder, ikke ophobes i muslinger og fjord-bunden. Den dokumentation, som energinet.dk har forelagt og den nye tilladelse bygger på, er vi ikke tilfredse med. Vi mener den er mangelfuld, idet flere forhold ikke er medtaget og belyst i dokumentationen. Derfor har vi indsendt en klage, og venter på svar fra Natur- og Miljøklagenævnet. Vi er bestemt ikke imod gaslageret, men forstår ikke, der kan gives tilladelse til at udlede spildevand indeholdende miljøfremmede stoffer i Lovns Bredning, som i forvejen er svært belastet af sådanne stoffer. Vi har forelagt et alternativt forslag, som vil minimere spildevandet, og som vil være med til at sikre, at der ikke ad åre ophobes mange flere tungmetaller i de muslinger og fisk, som fuglene i området lever af.

I 2013 havde vi klaget over Naturstyrelsens dispensation til, at en stor svinebesætning på Mors måtte udvide med et større byggeri inden for strandbeskyttelseslinjen. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede i oktober 2014 Naturstyrelsens afgørelse, idet nævnet mente, at udvidelsen er nødvendig for svinebesætningens drift. Nævnet har dog ikke inddraget miljømæssige forhold i afgørelsen. Disse forhold vil blive vurderet i forbindelsen med Morsø Kommunes miljøgodkendelse, som nu er givet her kort før generalforsamlingen. Bestyrelsen er p.t. i færd med at vurdere, om vi vil gøre indsigelser mod godkendelsen.

DOF’s hovedbestyrelse har bedt om lokalforeningens holdning til Tange Sø, som er en snart 100 år gammel kunstig sø, der blev etableret i forbindelse med bygningen af vandkraftværket Tangeværket. Som led i en form for naturgenopretning har Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening ønsket søen fjernet og det gamle å løb gendannet. Da der er stor modstand – ikke mindst lokalt – mod et projekt, der fjerner søen, er der nu kontakt mellem de 4 store grønne organisationer Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, DOF og Friluftsrådet for at finde en fælles holdning til et kompromisforslag omfattende et mellemlangt stryg uden om hovedparten af Tange Sø. Vi har udtalt, at vi finder det problematisk, at DOF accepterer et kunstigt og meget dyrt projekt, som der ikke er mange fugle-interesser i, som trækker penge fra andre projekter, og som sætter de grønne organisationer i et dårligt lys. Vi anbefaler derfor et kort omløbsstryg ved Tangeværket, som vil være en billig løsning og dog hjælpe fiskenes vandring forbi Tangeværket. DOF’s hovedbestyrelse har siden over for de andre grønne organisationer tilkendegivet principiel tilslutning til etablering af et mellemlangt stryg.

Vi har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over Skives Kommunes tilladelse til at etablere en over 300 m lang gangbro tværs over Spøttrup Sø. Broen vil blive meget synlig, bringe uro i områder af søen, som hidtil har været utilgængelig for mennesker, og dermed forstyrre fuge- og dyrelivet i søen. En kendelse fra nævnet foreligger ikke endnu.

Nationalpark Thy er nu gået ind i sin 2 bestyrelsesperiode og står nu foran revision af nationalparkplanen, som revideres hvert 6 år. Lokalafdelingen har fremsendt sine forslag og bemærkninger, som bl.a. omhandler inddragelse af nye områder og årlige ynglefugletællinger. I forbindelse med vores forslag til sidste plan-periode har vi haft den glæde, at 2 af forslagene er delvis gennemførte. Nemlig etablering af fugleø i Flade sø og pilotprojekt om naturgenopretning af Vang sø. I sagen om Vang sø er undersøgelsesfasen afsluttet, og rapporten fra Rambøll tilkendegiver, at søen efter al sandsynlighed kan reetableres i næsten oprindelig størrelse med naturlige årstidsudsving. Der er desværre et par lodsejere som modsætter sig en naturgenopretning af området primært grundet jagtinteresser. En videreførelse af projektet vil derfor afhænge af, om det lykkes at omvende disse lodsejere eller evt. købe dem ud. Der har længe været fokus på overnattende gæs og deres negative påvirkning af klitsøerne, så i det forløbne år er næsten alle af nationalparkens omkring 150 klithede søer blevet undersøgt, og ganske glædeligt er udbredelsen af vandplanten lobelia større end forventet. Dette indikerer, at vandkvaliteten ikke er så dårlig som først antaget. Der vil dog alligevel i det kommende år blive gennemført et lille pilotprojekt med fjernelse af slam i en af de mest forurenede småsøer.

Naboer til mulige vindmølleprojekter har også kontaktet os i 2014 for at finde alliancer i deres modstand mod møllerne. Senest blev vi kontaktet af vindmøllemodstandere i forbindelse med planerne om at opstille en række store møller i Romlund i Viborg Kommune. Også i dette tilfælde har bestyrelsen vurderet, at med hensyn til fuglene og naturen har vi ingen indvendinger, selv om vi kan have nok så stor forståelse for de lydmæssige konsekvenser for naboerne. De 2 store planlagte vindmølleprojekter i Romlund og Batum i Viborg Kommune er indtil videre sat i bero pga. naboprotester. Viborg Kommune vil formodentlig som en konsekvens heraf forsøge at finde nye placeringer af mølleparkerne med længere afstand til naboerne men dermed måske også kortere afstand til sårbar natur!
I Skive Kommune har Naturstyrelsen protesteret mod opsætning af møller ved Hjerk Nord pga. flagermus i området. Men NS har lige kommet med en rapport om flagermus og vindmøller ved vindmølletestcentret i Østerild, hvor de ikke kan påvise problemer for fugle og flagermus ved vindmøller.

Hjejlen, hjemmesiden og Facebook:
Bestyrelsen besluttede først på året at stoppe med udgivelsen af vores blad Hjejlen. Forud var gået en debat både i bestyrelsen og på generalforsamlingen. Men vi måtte erkende, at tiden var løbet fra Hjejlen, det var svært at skaffe stof til bladet, og det var dyrt at trykke og sende ud til medlemmerne. Ca. 2/3 af foreningens indtægter gik til produktion og porto, og de penge syntes vi kunne komme medlemmerne til gode på bedre vis. Med vores farvel til Hjejlen, der har tjent lokalforeningen godt gennem mange år, blev det således også farvel til det blad med små og store fuglehistorier og flotte fotos, som man kunne sætte sig i lænestolen og slappe af med.
Som en konsekvens af lukningen og bortfaldet af udgiften til bladet har bestyrelsen besluttet at afsætte et beløb på budgettet, som arrangementsudvalget kan bruge til støtte og fremme aktiviteter, der er mere omkostningskrævende. Det kan være afholdelse af kurser og foredrag med honoreret kursusleder og foredragsholder, det kan være støtte til længere ture, osv.
Vores hjemmeside, Facebook og vores landsdækkende blad Fuglen og Natur og Pandion må klare formidlingen fremover. Hjemmesiden, der ikke er mere end 1½ år gammel skal vi have styrket. Den er vores omdrejningspunkt i formidlingen af al aktivitet i foreningen suppleret af Facebook og de centralt producerede medier. Det er helt afgørende for formidlingen, at hjemmesiden bliver holdt ajour og er spændende at gå ind på. Vi ønsker, at der meget oftere end nu bliver lagt nyheder på og berettet om små og store oplevelser af medlemmerne. Det kan nævnes, at der i 2014 har været 32.400 besøg på siden. Trafikken ligger jævnt fordelt pr. måned med flest besøg kl. 7-8 om morgen og kl. 15 om eftermiddagen. Trafikken er dog for nedadgående. Sidste vinter var der ca. 3000 besøg pr. måned, denne vinter kun 2-2500 besøg.
Vi har manglet en redaktør af den til at styrke og hjælpe med dette arbejde men er i den heldige situation, at Elly Hansen, der passer hjemmesiden for Biologisk Forening for Nordvestjylland og selv har en meget flot hjemmeside, har sagt ja til tjansen. Det er vi i bestyrelsen meget glade for!
Vi fik en Facebook gruppe for foreningen for et år siden. Vi har rundet 100 medlemmer, og det må gerne blive til flere. Der bliver dog næsten dagligt lagt nye historier, annoncering af arrangementer og ikke mindst flotte fotos på den.

I forbindelse med jubilæumsfesten udskrev vi en konkurrence om et nyt logo med en ”ny hjejle”. Vi syntes, at vi trængte til lidt fornyelse og en opstramning af det hidtidige logo. Vi fik mange fine forslag, som bestyrelsen skulle vælge mellem. Jørgen Peter Kjeldsen blev vinder af konkurrencen og af et gavekort til Natur-butikken. Desværre er arbejdet med at få det nye logo tilpasset vores forskellige behov på papir, hjemmeside, mail m.m. endnu ikke færdigt.

Tak:
Bestyrelsen vil slutte denne årsberetning med at takke alle medlemmer, der på en eller anden måde bidrager til eller deltager aktivt i foreningens liv, i ture og arrangementer, gør et stykke arbejde, stort eller småt i foreningen. Ingen navne nævnt og ingen glemt!

Bestyrelsen 2014

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.