Referat fra generalforsamling 28. februar 2015

Solen tittede forsigtigt frem, da ca. 45 fuglekiggere var mødt op på Skive havn, som optakt til årets generalforsamling.
Fotogaf: Keld Christensen.
Vandrefalken, som er det store hit på Skive havn i vintermånederne, var på plads i en høj mast, hvor den har sin udsigtspost. Den tilbagevendende begivenhed blev ikke mindre interessant i år, da endnu en Vandrefalk få dage forinden var set. Det vakte da også stor jubel hos de mange fremmødte, da begge fugle blev set samtidig. Det satte gang i en god snak, om en eventuel falkekasse på en af siloerne.
Foto: Elly Hansen.
Ellers må vi endnu engang konstatere at der er mest liv i havne og å udløb, i de strenge isvintre. Og da vi jo ikke har set meget til hverken is eller sne i den forgangne vinter, var fugleiagttagelserne da også derefter. Stæren, en af vores dejlige forårsbebuder, blev dog set af de fleste, og det er jo altid kærkomment med når de første forårstegn dukker op.
Turen sluttede i skoven, hvor Natuglen yngler. Den var tidligere på formiddagen set ved rede hullet, og vi tog chancen. Men nej. Den havde trukket sig tilbage.
Klokken nærmede sig tolv og vi tog afsked med dem, som ikke ville deltage i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev i år holdt i Søby-Højslev Arenaen, Højslev. Her ventede de ca. 35 deltagere et veldækket bord og et særdeles flot og velsmagende frokost arrangement.

Foto: AO
Poul er ordstyrer og Ole vil sige noget.

Kl. 13,30 kunne generalforsamlingen indledes, og dirigent Poul Blicher Andersen styrede med sikker hånd eftermiddagens forløb.

Foto: AO
Der er plads til smil under formandens beretning.

Formandens årsberetning, som på forhånd var lagt ud på hjemmesiden affødte en god debat med bl.a. følgende emner:
Hjejlens nedlæggelse skyldtes primært manglende stof. Formand Karsten Hansen opfordrede medlemmerne om at bidrage med stort og småt til foreningens nye hjemmeside. Bekymring over overudnyttelse af statsskovene (friluftsaktiviteter). Bekymring for bestanden af Lysbuget Knortegås. Det Grønne Råd kan begge stede komme på banen. Skarpere naturpolitisk holdning blev efterlyst. Her nævntes udvidet jagt på Sædgås. Vanskeligheden ved at markere sig og blive hørt. Også her opfordrede formanden medlemmerne med at bidrage med forslag/sager til bestyrelsen. Og til sidst fortalte Lars Mogensen om udsigter til bl.a. en atlaslejr for at hjælpe de mange frivillige atlasansvarlige i forbindelse med Atlas projektet.

Foto: AO
Kasseren aflægger beretning.

Kasserer Jan S. Kristensen fremlagde og gennemgik regnskabet og budgettet fyldestgørende. Årsresultatet viste et plus på 2680 kr. og budgettet for 2015 forventer et lille overskud på 950 kr. Både regnskab og budget blev godkendt.

Derefter fulgte punktet på dagsordenen, som omhandlede valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Antallet af bestyrelsesmedlemmer blev i.h.t. vedtægternes paragraf 7. ændret fra 9 til 7. medlemmer. Ole Lilleør, Erling Andersen og Søren M. Kragh var på valg og ønskede ikke genvalg. De blev alle takket for deres store indsats i bestyrelsen. Også en stor tak for den store arbejdsindsats til Henriette Tøttrup, som i det forgangne år var udtrådt af bestyrelsen, da hun havde valgt at flytte til solskinsøen, Bornholm. De ledige pladser i bestyrelsen blev hurtigt besat. Karsten Hansen var på valg og modtog genvalg. To nye blev valgt. Det er Inge Kirk og Steen Franch. Som suppleanter blev valgt: Finn Andersen og Elly Hansen.

Foto: AO
Finn og Elly blev valgt ind som suppleanter.
Foto: AO
Gitte Jensen modtog genvalg som revisor.

Gitte Jensen modtog genvalg som revisor. Jan S. Kristensen og Lars Mogensen blev valgt til DOF’s Repræsentantskab. Her vælges formanden automatisk.

Foto: AO
Mon referatet skal tjekkes?

Da der ikke var kommet nogen forslag fra medlemmerne gik vi over til sidste punkt på dagsordenen: Eventuelt. Her kom forslag frem, som: Fast mødested til lokalafdelingen, tilskud til medlemmer, der gerne vil på relevante kurser samt forslag om en fast klubaften. Opsætning af vandrefalkekasse, med diverse hensyn, ligesom forslag om Vinandekasser ved Tange Sø blev diskuteret. Jes Gravgaard meldte til arrangementsudvalget og andre interesserede blev opfordret til at melde sig.

Foto: AO
Spændende forslag under evt. – alle følger med.

Dirigenten sluttede mødet med at takke for god ro og orden, og formanden takkede for den gode debat og de mange gode forslag.

Referent: Elly Hansen/ Ole Lilleør.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.