Beretning for DOF Nordvestjylland 2017

Vi holder nogenlunde skansen i DOF Nordvestjylland. Ifølge seneste medlemsopgørelse fra DOF er medlemstallet pr. 31/12 2017, 509 medlemmer, herunder et par snese husstands-medlemskaber, som ifølge andre opgørelsesmetoder egentlig burde tælle dobbelt.

 

Efter flere år med fremgang har antallet af medlemmer i lokalafdelingen holdt sig stabilt de seneste par år. Der melder sig 1 medlem ind for hvert medlem, der melder sig ud. Vores medlemmers relativ høje gennemsnitsalder er nok medvirkende til dette.

 

På landsplan har DOF til sammenligning igennem en årrække haft omkring 16.000 medlemmer, og foreningen har en omsætning på over 30 mill. Vores lokalafdeling har i en række år og også i 2017 en omsætning på ca. 50.000,-

Medlemsudviklingen er bl.a. betinget af lokalafdelingernes aktiviteter. Fuglekurser og et stort program med fugleture og andre tilbud er nødvendige, hvis vi skal håbe på medlemsfremgang! Medlemstilbud er et af lokalafdelingens kerneaktiviteter.

 

 

I året der er gået siden sidste generalforsamling er der afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder samt et 2-dages visionsseminar i Vejlerne. Der ud over er der afholdt møder i grupper og udvalg. Det er bestyrelsens hensigt at fastholde bestyrelsens arbejde med ca. 8 årlige bestyrelsesmøder, 5-6 årlige møder i Arrangementsudvalg og Gråmejseudvalget, og 2-4 årlige møder i det nye Naturpolitiske udvalg.

 

Bestyrelsesmøderne er bestyrelsens omdrejningspunkt og afholdes almindeligvis på hverdagsaftener på skift hos bestyrelsens medlemmer. På møderne styrer formanden mødets gang og indleder med relevant information og udvikling inden for bestyrelsens arbejde. Alle medlemmer af bestyrelsen supplerer med lignende informationer, hvorefter de enkelte udvalg og grupper på skift rapporterer om den nyeste udvikling på hvert område. På dagsordenen har de faste punkter bl.a. været Trailergruppen, Foldergruppen, Naturpolitisk Udvalg, Arrangementer, Økonomi samt Hjemmesiden og Facebooksiden. Undervejs diskuteres og evalueres løbende for at kunne tage beslutninger om lokalafdelingens virke.

Undervejs i mødet sættes bestyrelsesarbejdet på hold en stund, og over en kop kaffe snakkes der om fugle og om alt muligt andet. Særligt i de lyse måneder kan vi endda finde på at mødes før mødet og se på fugle ud i felten. Bestyrelsesarbejde er meget mere end at holde møder.

 

 

Det er fortsat planen, at årets visionsmøde fremover skal ligge først i november måned. Her mødes lokalafdelingens DOF-repræsentanter; udover bestyrelsen inviteres medlemmer af råd, bestyrelser, arbejdsgrupper og undervisere i vores kurser. På mødet udarbejdes en vision: en handlingsplan med indsatsområder for det/de kommende år. Aktiviteter for NATUD og Arrangementsudvalg står meget naturligt højt på listen over foreningens vej frem.

 

 

Lokalafdelingen er involveret i adskillige råd og bestyrelser og arbejdsgrupper, herunder listes de vigtigste.

Grønne Råd i alle de 4 kommuner i lokalafdelingens område, Viborg, Skive, Morsø og Thisted. Arbejdet i de grønne råd er naturligvis præget af, at de ”kun” har en rådgivende funktion. Ikke desto mindre er de en kilde til at knytte de nødvendige netværk til både kommunale embedsmænd og politikere samt de øvrige repræsentanter fra grønne organisationer og til dels landbrugets repræsentanter. Vi kan som rådsmedlemmer selv bringe sager for det grønne råd, dog skal disse sager helst have en principiel karakter. Dette praktiseres dog meget forskelligt i kommunerne, og ofte vil en principiel drøftelse netop tage udgangspunkt i helt konkrete sager. I Viborg Kommune har der helt aktuelt f.eks. været drøftet anlæg af MTB-ruter og kørsel med pandelygter i de kommunale skove. De Grønne råds repræsentanter, som kan findes på hjemmesiden, står gerne til rådighed med yderlig information om rådets arbejde. I henholdsvis Morsø og Viborg er rådsmedlemmet endvidere kommunekontaktperson, i henholdsvis Thisted og Skive er lokalafdelingen repræsenteret af to personer.

Lokalafdelingen er repræsenteret direkte i Skovbrugerrådet i Naturstyrelsen Thys område og Naturstyrelsen Kronjyllands (Fussingøs) område. I skovdistrikt Midtjylland er DOF repræsenteret af vores nabo-lokalafdelinger.

 

Poul Hald Mortensen har i hele 2017 været DOFs repræsentant i bestyrelsen for Nationalpark Thy efter han efter indstilling fra DOF af miljøministeren blev udpeget til bestyrelsen for en ny 4-årig valgperiode startende her i 2017. Poul Hald har i en periode været formand for en styregruppe for et forprojekt om sårbar natur, friluftsliv og faciliteter i nationalparken. Styregruppen har efter en række separate møder med en ekstern konsulent udarbejdet en rapport, der blev offentliggjort i begyndelsen af 2017.

I bestyrelsen har Poul Hald desuden argumenteret for en udvidelse af nationalparken med søterritorie-delen af Krik Vig langs sydkysten af Thy. Men den afgående bestyrelse ville ikke håndtere en så stor sag lige inden, at den skulle afløses af en ny bestyrelse.

I den nye valgperiode vil Poul Hald sammen med andre grønne repræsentanter i nationalparkens bestyrelse undersøge mulighederne for Nationalpark Thy kan certificeres som en park, der lever op til IUCN´s internationale kriterier.

 

DOF-Nordvestjylland er stadig deltager i et grønt partnerskab i Thy/Mors, nemlig Naturplejenetværket for Nordvestjylland. Andre deltagere er DOF-Nordjylland, Biologisk Forening for Nordvestjylland, Naturstyrelsen Thy, Thisted og Morsø kommuner. Netværket har gennem nu snart 9 år iværksat en lang række naturplejetiltag i Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner. Lokalafdelingen er ud over medlemskabet som sådan ikke direkte deltager i plejetiltagene, men en række af vores medlemmer har deltaget aktivt i flere at de aktiviteter netværket har gennemført. Mange af de eksterne midler, som netværket søger hjem, ydes oftest i forhold til den frivillige indsats. Naturplejenetværkets fremtid er imidlertid usikker og vil afklares på møder i det nye år!

 

Vi samarbejder meget med Naturstyrelsen og har udvekslingsmøder normalt 1 gang årligt. Et samarbejde vi har stor glæde af. I 2017 har der dog ikke været afholdt møde, men det forventes at der bliver indkaldt fra Naturstyrelsen først i det nye år!

 

I de af ministeriet nyoprettede Naturråd har vi sikret os indflydelse i område 4 ved Jane Abrahamowitz, som dækker Holstebro, Lemvig, Struer og Skive kommuner; og i område 2 ved Poul Hald og Jens Jørgen Pedersen, som dækker Mors og Thisted kommuner. Viborg Kommune er i område med Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern, hvor DOF er repræsenteret ved Marianne Linneman fra DOF Vestjylland.

 

Lokalafdelingen kan også udøve indflydelse på Friluftsrådets lokale kredse. I hver kommune er DOF-repræsentanter inviteret til kredsens repræsentantskabsmøde. DOF Nordvestjylland er pt. ikke repræsenteret i områdets kredsbestyrelser. Dog besidder vi en suppleantplads i kreds NordVest (Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner).

 

På vores hjemmeside www.nordvestjylland.dk kan man læse om, hvem der er lokalafdelingens repræsentanter i forskellige råd og bestyrelser mm.

 

Naturpolitik er en af lokalafdelingens kerneaktiviteter og bestyrelsen har i 2017 besluttet at genoprette NATUD, Naturpolitisk Udvalg. Det naturpolitiske har ikke generelt fået fornøden fokus i de foregående år! Hvor vi for år tilbage har været begunstiget af at have op til flere biologer og andre faglige stærke personer i bestyrelsen, er vi i dag uden netop den type personer! Vi mangler måske også naturpolitiske ildsjæle i området, og af de der er, vælger nogle i stedet at lægge kræfterne i arbejde hos BFN og DN. Al respekt for det! DOF skal fremover være mere fremtrædende i det naturpolitiske, og dette arbejde er nu sat i gang med Anni Oppelstrup som udvalgsformand for en bredt sammensat gruppe med stærk naturpolitisk viden som grundpille. De første møder i udvalget gav grobund for optimisme for udvalget – og første konkrete tiltag blev et kursus om brug af DOFbasen ifm. Natura 2000 med Henrik Wejdling fra Fuglenes Hus. Vi glæder os til at drage flere erfaringer med udvalget og forhåbentlig høste mange fordele af arbejdet.

 

I 2017 (og på nippet til 2018) har medlemmer af DOF Nordvestjylland sammen med resten af DOF og de øvrige danske naturorganisationer givet høringssvar til justeringer af Natura 2000-områdernes grænser. Miljøstyrelsen foreslog nye grænser med mange indskrænkninger af Natura 2000-områderne. Svarene fra DOF Nordvestjylland var dels et generelt svar om det stærkt problematiske i indskrænkelser af områderne, og dels en række forslag til bibeholdelse eller endda udvidelse af områderne.

 

I Thy vil vindmølletestcenteret i Østerild blive udvidet med yderligere 2 møllepladser. På det foreliggende grundlag er det svært at vurdere om dette vil påvirke det samlede område fuglemæssigt, dog vil det inddragede areal til selve møllerne være stærkt ændret som biotop og formentlig ubrugeligt for de fleste fuglearter.

 

Et andet projekt i Thy var planerne om etablering af en gigantisk svinefabrik i Jannerup (også kaldet Månegrise), meget tæt på nationalpark Thy. Trods stor lokal modstand lykkedes de initiativtagerne at indhente de fornødne tilladelser. Heldigvis opstod der i investorkredsen uenighed om nogle vindmølleoptioner, og projektet i Thy er nu skrinlagt. Projektmagerne vil dog arbejde videre med projektet et andet sted i landet!

 

 

DOF-Fildeling er godt i gang. DOF Nordvestjylland er gået aktivt ind i arbejdet med at dele dokumenter centralt hos DOF. Det gælder både vores sekretær Inge Kirk, vores grupper og udvalg samt de forskellige råd mm., hvor lokalafdelingen er involveret. En gennemgang af de forskellige undermenuer viser, at det går meget godt med at oploade referater og dokumenter fra lokalafdelingen! Det er et godt arbejdsredskab for bestyrelse og udvalg at have alle filer et sted. Ydermere kan man søge filer fra alle de andre lokalafdelinger og søge inspiration til nye aktiviteter.

 

 

Arrangementsudvalget består pt. af fire medlemmer. De har til opgave at arrangere og fastlægge datoer for lokalafdelingens ture og møder samt tage kontakt til turledere og foredragsholdere. I 2017 har lokalafdelingen været involveret i rigtigt mange arrangementer:

Generalforsamlingen, Julehyggemødet, fuglekursus, et Atlas-arrangement, Gråmejsernes ture, klubaftener, landsdækkende begivenheder og Arrangementsudvalgets foredrag og ture. Deltog man i alle, har man været afsted 63 dage – nogle af dagene endda på flere lokaliteter! Skægt nok samme antal dage som i 2016.

 

Der er i årets løb afholdt 29 fugleture, fordelt på forskellige lokaliteter. Alle ture har været godt besøgt og referater af turene kan læses på vores hjemmeside.

 

To foredragsaftener med henholdsvis Poul Hald Mortensen, som fortalte om skarver, og Signe Ulldal og Leif Novrup, som fortalte om Sydlangeland, var store succeser. Her var begge gange godt fyldt med deltagere.

 

Det årlige julehyggemøde blev ligeledes en rigtig god aften, og 32 deltog denne gang. Aftenen startede med en let julefrokost sammensat af Marianne Suhr. Der var tid til hyggelig samvær hele aftenen, og undervejs underholdt Mette Hesselholt Henne Hansen med en lille konkurrence, som blev afviklet med stor entusiasme.

 

Vores klubaftener er fortsat med Steen Franch som primus motor. Her mødes man under helt uformelle former, og får en snak om fugle og egne oplevelser. Der er også mulighed for at vise egne billeder, som man gerne vil dele med andre. Indtastninger i DOFbasen var et tema en aften, og billedbehandling en anden aften. Klubaftenerne holdes hen over hele året, kun om sommeren holder vi pause; og deltagerantallet er stabilt. Vi håber på mange flere vil finde frem til klubaftenerne.

 

Gråmejseudvalget består af 4 medlemmer. Der arrangeres en månedlig tur, oftest på hverdage, som går til både kendte og mindre kendte lokaliteter. Alle ture er velbesøgte.

Ikke engang dårligt vejr kan holde gråmejserne hjemme. Gråmejseudvalget lægger ekstra stor vægt på det sociale samvær, udover at man fokuserer på fuglene.

 

Såvel Arrangementsudvalget som Gråmejser er rigtig glade for den store opbakning, som de møder fra medlemmerne! Begge udvalg har løbende supplering af medlemmer og turledere mv., så er der nogen der vil bidrage endnu mere til fællesskabet, er man meget velkommen til at henvende sig!

 

Lokalafdelingen har udbudt 2 fuglekurser i årets løb! Kun det ene fik tilslutning nok og blev afholdt i efteråret i Skive. Underviser var Mette Hesselholt Henne Hansen og med 11 betalende deltagere var tilslutningen godkendt. At der blev et mindre underskud skyldes, at lokalforeningen gav et økonomisk bidrag for at reducere deltagerprisen og dermed højne interessen. Det er stadigvæk bestyrelsens opfattelse, at kursusvirksomheden er så vigtig, at et underskud er acceptabelt. Det må dog overvejes, om vi i højere grad skal annoncere i dagspressen.

 

 

Lokalafdelingens hjemmeside er stadig foreningens ansigt udadtil, og i forbindelse med formidling af vores mange arrangementer er den uundværlig. At den også bliver set, ved vi da vi jævnligt modtager mails fra hjemmesidens kontaktformular. Som noget nyt har vi oprettet en side, så vi fremover også bringer anmeldelser af nyudkomne bøger m.m. Der bliver skrevet referat fra foreningens ture, men vi savner dog stadig indlæg fra foreningens medlemmer om deres oplevelser i naturen.

 

Facebooksiden DOF Nordvestjylland bruges mere og mere af vores medlemmer og andre fugleinteresserede, vi er nu oppe på 256 – det er 77 flere end 1.1.2017. Facebook er et fantastisk medie til at udveksle informationer fra bestyrelsen, udvalg og alle andre medlemmer i gruppen om ture og aktiviteter, oplevelser, nyheder, tips, spørgsmål og meget andet med fuglemæssig lokal relevans.

 

 

Formidling vil være et stort indsatsområde i de kommende år. Med lokalafdelingens indkøb af trailer og udstillingstelt er grunden lagt til en langt større aktivitet på messer og udstillinger, for ikke at tale om de faste årlige arrangementer, såsom Fuglenes, Vejlernes, Naturens, Skovens og Ørnens dag! I løbet af året har vi modtaget mange gode effekter til trailer og telt, dem er vi taknemmelige for.

Vores stand havde debut til Naturens Dag i september 2017, og nu glæder vi os til at følge op i 2018. Trailerprojektet er tænkt som et formidlingsprojekt for DOF og vores afdeling, og samtidig er det et socialt projekt, hvor frivillige kan hygge sig nogle timer sammen. Vi håber meget flere af jer har lyst til at tage et par timers tjans til én eller anden event i årene fremover. Det giver rigtig meget sammenhold at være en del af sådan et team, så kom gerne ud af busken og tilmeld jer hos bestyrelsen.

 

I 2017 er det også lykkedes at genoptage en god skik på en ny måde, nemlig at sende et velkomstbrev på e-mail til nye medlemmer. Vi ser frem til at tage endnu bedre imod nye medlemmer, når vores folder, som reklamerer for alt det gode i DOF Nordvestjylland, bliver klar til offentliggørelse.

 

En indsats for fremtiden: Som tidligere nævnt er det bestyrelsens hensigt at inddrage flere af medlemmerne i det daglige foreningsarbejde, f.eks. gennem udvalgsarbejde. Der er ikke sat nogen øvre grænse for antallet af medlemmer i de bestående udvalg og grupper, og vi leder til stadighed efter nye arbejdsmæssige ressourcer til disse fora!

 

 

Vore bestræbelser på at få flere indtastninger i DOFbasen fra Nordvestjylland er lykkedes, da vi slog rekord i 2017! Flere meget sjældne arter har været forbi os i 2017, f.eks. Lattermågen i Hanstholm sidst i december; sjældne gæster giver ofte mange ekstra indberetninger. Der er tanker om at lave endnu en eller to tema-aftener, hvor vi tilbyder medlemmerne hjælp til at oprette bruger og giver instruktion i indtastning. Vi er stadig blandt de lokalafdelinger med færrest indtastninger, det på trods af at vort område rummer flere at landets bedste fuglelokaliteter. Så der er plads til forbedring; også for indtastning af ynglepar, som får mere fokus de næste år.

 

Lokalafdelingen har fået ny DOFbase-koordinator, idet Frits Rost stoppede og Gerner Majlandt tager tog over. Rigtig mange tak til Frits for det store arbejde, og tak til Gerner for at tage over.

 

 

Atlas III har kørt på sit 4. og sidste år og der har været optalt en masse i felten. Delresultaterne er ganske spændende at følge på DOFbasens Atlas modul. Vi var vært ved en lokal Atlas-lejr i Thy, hvor frivillige fugleobservatører fra nær og fjern var stærkt medvirkende til at få dækket endnu flere af de tynde områder. Tak til Søren Krag, Ole Lilleør og Lars Mogensen for deres enorme indsats som Atlas III-koordinatorer i for lokalafdelingen!

 

Med disse ord afsluttes dette års beretning fra bestyrelsen for DOF-Nordvestjylland med at sende en stor tak til alle de der i året har hjulpet og deltaget i såvel stort som småt i DOF-Nordvestjylland.

Tak til Anni Oppelstrup og Bent Lyngklip som efter en periode i bestyrelsen har valgt at stoppe. Vi er i den heldige situation, at de begge stadig vil være aktive i lokalafdelingen, Anni i NATUD og Gråmejserne og Bent i Trailerudvalget. Bent har tillige sponseret T-shirts, så bestyrelse m.fl. kan repræsentere DOF på fornemmeste vis. Stor tak til Bent for dette tiltag.

Også tak til Steen Franch for at varetage suppleantrollen på fineste vis; Steen har været en meget aktiv deltager til mange bestyrelsesmøder.

Tak til Turledere, Atlas-deltagere, Gråmejser, Arrangementsudvalget og alle andre aktive, og ikke mindst tak til de samarbejdspartnere, som lokalafdelingen har været i berøring med i løbet af året.


Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.