Bestyrelsens årsberetning 2020

ÅRSBERETNING 2020 – fra DOF Nordvestjylland


(Generalforsamlingen var med accept fra DOF´s ledelse udskudt til 9. juni 2021 på grund af Corona)


På trods af Corona pandemiens begrænsninger i året 2020 håber jeg på bestyrelsens vegne, at vores medlemmer i lokalafdelingen har haft rigtig mange gode oplevelser i naturen – sammen med fuglene.
I hvert fald er det en kendsgerning, at danskerne aldrig i nyere tid har været så meget ude i naturen som i det forløbne år.
Antallet af medlemmer i DOF NVJ var pr. 1. januar 2020 på 499 personer, mens det pr. 1. januar 2021 var kommet op på 529 personer.
Og det tal er senere steget yderligere.
Så lad os alle glædes ved, at vi har haft medlemsfremgang. Den udvikling skal vi fastholde og udbygge.
Også fordi flere medlemmer i vores grønne organisationer giver naturens grønne stemme ekstra styrke i det danske samfund – hvilket er væsentligt bl. a. ved det forestående lokalvalg til vores 4 byråd i november 2021.

 1. De ordinære ture
  Ekskursioner og ture har altid været en meget væsentlig faglig og social aktivitet her i DOF Nordvestjylland.
  Her kan alle være med, og man oplever både frisk luft, motion og medmennesker og nyder den fælles interesse om naturen og fuglene.
  Netop vores egn er begunstiget af en masse, spændende fuglelokaliteter. Den eneste ulempe er de lange køreture. På den anden side ansporer det også i højere grad til den bæredygtige samkørsel.
  I løbet af Corona-året 2020 har arrangements-udvalget under Martin Høj Hansens kyndige ledelse (de øvrige medlemmer er: Anni Stub, Gerner Majlandt og Christian Bøggild) måttet holde et væsentligt lavere aktivitetsniveau end ellers på grund af Corona restriktionerne .
  Men her vil jeg rette en stor tak til Martin og co. for en flot indsats, der har været mere besværlig i 2020 end ellers.
  Martin skal desuden have en ekstra tak for at have kommenteret mit udkast til denne beretning.
 2. Gråmejsernes ture
  Turene, som primært er for personer, der som penionister har fri på hverdage, har også i 2020 været tilrettelagt af en lille gruppe anført af vores alle steds nærværende, Anni Oppelstrup Blohm (de øvrige medlemmer er: Finn Andersen og Hans Dahlgaard).
  Men også Gråmejsernes ture har kørt på lavere niveau som følge af pandemien.
  På bestyrelsens vegne vil jeg her takke Anni og hendes hjælpere for trods besværlighederne at tage ansvar for gråmejse-turene.
 3. Arrangementer – koordineret med andre
  De årlige og traditionsrige begivenheder som Ørnens Dag, Tårnenes Dag og Fuglenes Dag måtte desværre alle aflyses på grund af Corona.
  Tilsvarende gjaldt den normalt tilbagevendende forårsbegivenhed, Vejlernes Dag.
  Også Naturmødet i Hirtshals blev i 2020 erstattet af et digitalt møde.
 4. Foredrag, kurser og møder
  I 2020 startede Lars Mogensens sit populære fuglestemme-kursus, men han måtte desværre efter et par aftener aflyse fortsættelse som følge af Corona. Et tilsvarende trækfugle-kursus ved Mette Hesselholt Henne Hansen kunne heldigvis gennemføres, inden restriktionerne blev for omfattende.
  Her vil jeg også takke dem begge.
 5. Naturpolitisk arbejde
  I det naturpolitiske udvalg, der også har Anni Oppelstrup Blohm som tovholder, har arbejdet i 2020 ligget lidt underdrejet som følge af Corona.
  Vores klage over Viborg Kommunes planer over de store vindmøller ved Vinge syd for Tjele Langsø har heldigvis opnået opsættende virkning.
  Tilsvarende har DOF NVJ ved Grynderup Sø nedlagt protest mod Naturstyrelsen Himmerlands planer om at ødelægge et værdifuldt lille vådområde, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttelse.
  Ved Hald Sø har Thomas Thelle deltaget i møder og forsvaret fuglenes interesser. Derfor også en særlig tak for det, Thomas !
  Ved Vandet Sø i NP Thy var DOF Nordvestjylland og DN Thy i 2020 igen nødt til at udarbejde en klage, denne gang til Natur- og Miljøklagenævnet, fordi Fredningsnævnet i 2020 gav tilladelse til, at Thisted Kommune (som i den konkrete sag både er fredningsmyndighed og lodsejer) til fordel for Cold Hawaii Inlands surf aktiviteter kunne etablere en bygning til helårsbrug. Stedet ligger inden for søbeskyttelses-linjen og i et område, der specifikt er fredet imod byggeri. Tillige grænser det til NP Thy og fuglebeskyttelsesområdet Vandet Sø, der bl. a. har rørdrum på udpegnings-grundlaget.
  Det naturpolitiske arbejde er ellers foregået dels ved udarbejdelse af høringssvar eller ankeskrivelser til diverse planer og afgørelser fra myndighederne.
  Møderne i Naturstyrelsens Brugerråd (NST Himmerland: Anders Horsten, NST Kronjylland: Joy Klein, NST Vestjylland: Gert Thorhauge Andersen & Agner Svenstrup, NST Thy, Poul Hald) har i Corona-året været aflyst, uden digitale møde.
  Det Grønne Råd i de 4 kommuner har tilsvarende i 2020 aflyst næsten alle møder under henvisning til Corona uden at sætte digitale møder i stedet. I disse råd er vi repræsenteret ved følgende (fra syd mod nord: Kirsten Marie Haugstrup, Keld Dahl Petersen, Jens Jørgen Petersen, Poul Hald).
  Desuden er vi fra DOF centralt indstillet til Vandrådet for Limfjorden (Poul Hald) og bestyrelsen for Nationalpark Thy (her har Henrik Haaning Nielsen afløst mig).
  I Nationalpark Thy kan det fortsat konstateres, at langt den overvejende del af de mange millioner, som via finanslov og fonde er kanaliseret til nationalparken, er blevet brugt til administration og konsulenter samt støtte for turismen og dens faciliteter i stedet for forbedringer af naturen, selv om det erklærede mål er at bruge 40 % af budgettet til natur. Men den nye, lovpligtig nationalparkplan for perioden 2022-28 giver måske et vist håb forude.
 6. Arbejdet i bestyrelsen
  Bestyrelsen, som aktuelt består af 7 medlemmer og 2 suppleant har i 2020 afholdt 6 møder, der næsten alle har været digitale.
  Specielt Elly Hansen (som kasserer) og Aase Busk (som sekretær) har her ydet ekstraordinære indsatser. Så herfra en ekstra TAK til dem begge.
  Ud over de rutinemæssige opgaver har vi fortsat især været optaget af spørgsmålene:
  Hvordan får vi gjort afdelingen mere synlig (så vi får større tilslutning)?
  Hvordan får vi bedre kontakt med ungdom og børn?
  Hvordan involverer vi os bedst med opsætning og pasning af redekasser o. l.?
  Og i hvilket omfang kan vi at få inspirerende feedback fra generalforsamlingen samt hjælpe vores medlemmer med fuglenes sag, der hvor medlemmerne ønsker det?
 7. Diverse
  Blandt de glædelige nyheder kan nævnes, at vi i 2020 fra udlodningsmidlerne hos ISOBRO efter ansøgning fik penge til at indkøbe redekasser og udstyr til opsætning af meget holdbare og nummererede (nr. 1-20) redekasser i henholdsvis Sjørup hundeskov vest for Viborg og Østerild Hundeskov øst for Thisted. I den forbindelse vil jeg gerne takke Thomas Thelle og Christian Bøggild for rigtig god og praktisk hjælp.
  En tilsvarende glædelig nyhed er, at der igen i 2020 har været en stigning i den rapportering, som DOFs medlemmer inden for vores geografiske område har foretaget til DOF-basen. Gerner Majlandt er en særdeles flittig bidragyder og samtidig vores regionale koordinator. Så også i i år vil jeg takke Gerner for hans store, fortsatte indsats!
  På dette sted er jeg også glad for at kunne fortælle, at facebook-siden DOF Nordvestjylland nu har fået sit medlem nr. 500. Det tal repræsenterer faktisk en fremgang på 50 % siden min sidste årsberetning fra 2019.

Ved afslutning af denne årsberetning, som bliver min sidste som medlem af bestyrelsen, vil jeg også gerne takke de 2 øvrige medlemmer, som har valgt at afslutte deres arbejde i bestyrelsen.
Det drejer sig om Gerner Majlandt og Christian Brølling.
Skal vi give dem en hånd!
Men jeg er overbevist om, at hverken Gerner, Christian eller jeg selv hermed vil standse vores arbejde for fuglenes sag.
Med ordstyrerens accept vil jeg herefter gerne åbne for en debat om årsberetningen og vores regnskab og budget.

På bestyrelsens vegne
Poul Hald-Mortensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.