Referat af Ordinær Generalforsamling i DOF Nordvestjylland onsdag den 9. juni 2021

Referat af Ordinær Generalforsamling i DOF Nordvestjylland onsdag den 9. juni 2021, kl. 17.30 – 21.30, på Aktivitetscentret Ny Skivehus, Odgaardsvej 15A, 7800 Skive.

Inden generalforsamlingen var afdelingen vært ved smørrebrød og øl/vand til de 25 fremmødte deltagere.

Herefter fulgte et informativt foredrag ved journalist og forfatter Jan Skriver, der med sine flotte billeder fortalte om Lille Vildmoses rige dyreliv.

Efterfølgende afholdtes generalforsamlingen.
Dagsorden i henhold til DOF’s vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om lokalafdelingens virke i 2020
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Valg af medlemmer til DOFs repræsentantskab
  8. Forslag fra medlemmerne
  9. Eventuelt

Ad 1: Valg af dirigent
Som dirigent foreslog bestyrelsen Poul Blicher Andersen, som valgtes enstemmigt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Ad 2: Beretning om lokalafdelingens virke i 2020
Formand Poul Hald Mortensen aflagde beretning om lokalafdelingens virke for året 2020. Da han ikke genopstillede til bestyrelsen, takkede han de øvrige bestyrelsesmedlemmer og alle frivillige for et godt og konstruktivt
samarbejde under formandskabet. Efter en kort spørgerunde modtog han fortjente klapsalver for beretningen.

Ad 3: Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Kasserer Elly Hansen fremlagde det reviderede årsregnskab for 2020, der udviser et lille overskud. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

Ad 4: Fremlæggelse af budget til godkendelse
På formandens vegne gennemgik kasserer Elly Hansen forslag til budget for 2021, der udvider et lille underskud.
Bestyrelse godkendte, at posten ”Formidlingsmaterialer” øges med 3.000 kr. fra 2.500 kr. til 5.500 kr.
Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt budgettet.

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg til bestyrelsen var Poul Hald Mortensen, Christian Bøggild, Gerner Majlandt og Elly Hansen. Poul, Christian og Gerner genopstillede ikke, Elly genopstillede og blev genvalgt. Som nye medlemmer valgtes Henrik Haaning Nielsen, Aase Busk Kristensen (tidligere suppleant) og Keld Dahl Pedersen.
På valg til suppleantposten var Jan Skjoldborg Kristensen, som genopstillede. Endvidere opstillede Gerner Majlandt som ny suppleant. Begge valgtes enstemmigt.
Et stort TAK for indsatsen til de afgående medlemmer og et stort TIL LYKKE til de valgte personer.

Ad 6: Valg af revisor
Gitte Bak Jensen genvalgtes enstemmigt som revisor.

Ad 7: Valg af medlemmer til DOFs repræsentantskab
Den kommende formand er selvskreven til repræsentantskabet. Herudover valgtes Henrik Haaning Nielsen og Martin Høj Hansen. Skulle en af disse 2 blive valgt som formand, deltager en anden fra bestyrelsen i repræsentantskabet.

Ad 8: Forslag fra medlemmerne
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

Ad 9 : Eventuelt
Christian Bøggild fortsætter med at være ansvarlig for udsendelse af remindere om arrangementer via mail.
Det overvejes at lægge DOF NV’s hjemmeside ind under den DOF kører, så de overtager driftsdele, og den kommer til at lige de andre afdelingers hjemmeside.
Jan Skjoldborg Kristensen takkede den afgåede formand, Poul Hald Mortensen, for hans store indsats i den tid, han havde været formand for lokalafdelingen, og generalforsamlingen kvitterede med klapsalver.
Da der ikke var yderligere til dagsordenen, takkede dirigenten for god ro og orden under mødet, og formanden takkede dirigenten for god mødeledelse.


GENERALFORSAMLINGEN HÆVET.


Referent: Aase Busk Kristensen

Foto: Martin Høj Hansen

Formand Poul Hald Mortensen og dirigent Poul Blicker.
Foredragsholder Jan Skriver

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.