Årsberetning 2015

Året 2015 blev et år med en del udfordringer. Lokalafdelingen havde måttet sige farvel til bestyrelsesmedlemmerne Ole Lilleør, Søren M. Krag og Erling Andersen, som ikke ønskede genvalg, samt Henriette T Hansen som var flyttet i før sidste generalforsamling! Alle erfarne bestyrelsesmedlemmer som havde lagt en stor indsats gennem årene. Tak til dem alle. Ole og Søren fortsætter heldigvis som Atlas koordinatorer, et arbejde de så kan koncentrerer sig om. På grund af den store afgang havde bestyrelsen allerede før generalforsamlingen besluttet at bestyrelsens størrelse kunne nedsættes til 7 pers., i stedet for som tidligere 9. Dette indebar at ”kun” skulle vælges 3 best.medlemmer. Karsten Hansen blev genvalgt og der var nyvalg til Inge Kirk og Steen Franch. Valgt som suppleanter blev Elly Hansen og Finn Andersen.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med de samme personer på nøgleposterne, som før generalforsamlingen, nemlig Karsten Hansen som formand, Lars Mogensen som næstformand og Jan S. Kristensen som kasserer, sekretær jobbet blev lagt i hænderne på Inge Kirk.

Den 1 april modtog den øvrige del af bestyrelsen for DOF-Nordvestjylland, skriftlig meddelelse fra Karsten Hansen om at han trak sig fra formandsposten i lokalafdelingen. Hans udtræden gjaldt samtlige tillidshverv i Dansk Ornitologisk Forening. Beslutning var angiveligt truffet med udgangspunkt i DOFs holdning til Tange sø, ved hvis bred Karsten er bosat. Bestyrelsen tog med beklagelse Karstens udtræden til efterretning, og takker for hans indsats i lokalbestyrelsen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jan S. Kristensen som formand, og Elly Hansen som kasserer, Elly indtrådte i bestyrelsen efter Karstens afgang. Den ny udpegede formand betingede sig før valget, forståelse for sin arbejdsmæssige situation. Han er bortrejst i store dele af året, og vil i udpræget grad have behov for at kunne trække på den øvrige bestyrelse!

DOF Nordvestjylland medlemsantal ligger efter en lille nedgangsperiode ret stabilt, dog med en beskeden stigning de sidste par år. Iflg. seneste medlemsopgørelse fra DOF er medlemstallet pr. 31/12 2015, 519 medlemmer, herunder 36 husstands medlemskaber, som ifølge andre opgørelsesmetoder egentlig burde tælle dobbelt.

 

 

Dof                                            År 2010     År 2011    År 2012    År 2013    År 2014    År 2015

Nordvestjylland                          516             497           487             501           515            519

 

 

På landsplan har DOF passeret de 16.500 medlemmer.

Medlemsudviklingen stiller krav til lokalafdelingens aktiviteter. Efter at lokalbladet Hjejlen er ophørt må medlemmerne have forventninger til andre aktiviteter så som fuglekurser, og et stort program med fugleture og andre tilbud.

Siden sidste generalforsamling er der afholdt 6 ordinære bestyrelsesmøder, samt et 2 dages visionsseminar i vejlerne. På dette møde havde bestyrelsen den glæde at have besøg af DOFs nye direktør Sigrid Andersen. Der ud over er der holdt møder i grupper og udvalg. Det er bestyrelsens opfattelse at 6 årlige bestyrelsesmøder er tilstrækkeligt, herudover er der visionsseminaret og møder i udvalgene. Årets visionsmøde ligge i november måned (første eller anden weekend). På Visionsmødet drøftes rammerne for bestyrelsens indsatsområder til det/de kommende år.

Lokalafdelingen er involveret i forskellige råd og bestyrelser m.m., herunder oplistes nogle af dem. (den samlede liste over alle lokalafdelings repræsentanter findes på hjemmesiden)

Lokalafdelingen er repræsenteret i det Grønne Råd i alle 4 kommunerne i vort område, Viborg, Skive, Morsø og Thisted. De grønne råd er et rådgivende organ for kommunen. Dette fora en god lejlighed til at knytte de nødvendige netværk til både kommunale embedsmænd og politikere, samt øvrige repræsentanter fra grønne organisationer og til dels landbrugets repræsentanter. De enkelte rådsmedlemmer/organisationer kan selv bringe sager for det grønne råd, disse sager skal dog helst ha en principiel karakter. Dette praktiseres dog meget forskellig i kommunerne, og ofte vil en principiel drøftelse, netop tage udgangspunkt i helt konkrete sager. De Grønne råds repræsentanter som kan findes på lokalafdelingens hjemmeside, informerer gerne på opfordring om de enkelte råd arbejde. I Morsø og Thisted er rådsmedlemmet endvidere kommunekontaktperson Kommunekontaktpersonerne er dem der modtager kommunale og regions og-statslige afgørelser. De er således rygraden i det naturpolitiske arbejde. Det er her vi kan kigge myndighederne over skulderen i forvaltningsarbejdet! I rigtig mange sager er der ikke meget fugl repræsenteret, det gælder bl.a. for landzonetilladelser, i disse sager er det oftest et spørgsmål om carporte, mindre tilbygninger og lignende. En anden type landzonetilladelser er opsætning af husstandsvindmøller! Disser sager har på de seneste været i vækst. Husstandsvindmøller repræsentere nok ikke som sådan en trussel med fuglelivet, men det kan diskuteres hvorvidt det er kønt at se på. Anderledes forholder det sig i §3 sager og miljøgodkendelser, her står der meget mere på spil, disse sager er det som oftest nødvendig at bruge mere tid på. Det er dog vores indtryk at kommunerne (i samarbejde med landbrugsorganisationerne) er blevet mere skarpe på at formulere ansøgningerne således at de værste fodfejl undgås! Desværre er dette ikke et udtryk for at miljøet har det bedre på landet. Vi ser med stor bekymring på at meget marginalt landbrugsjord i vort område igen dyrkes og gødes! Et par natursager gik over årsskiftet 14/15. Den ene var vores klage over tilladelsen til at etablere en bro over Spøttrup sø, her blev udfaldet heldigvis at broen blev droppet! I sagen om en påtænkt fastliggende tømmerflåde i Selde vig indsende vi også en klage til Skive kommune, men med denne fik vi desværre ikke medhold. Også vores klage i saltsagen ligger stadig i Miljøklagenævnet. Her forventes der en afgørelse inden for få dage! På trods af klagerne fik Energinet lov at fortsætte udskylningen fra 2 kaverne. I fald afgørelsen fra naturklagenævnet gå klagerne imod, har fiskerne et tocifret million erstatningskrav!

Skovbrugerrådet er et andet forum hvor DOF Nordvestjylland har kontakt til de enkelte skovdistrikter i lokalafdelingens område. I samarbejde med andre grønne organisationer kan vi her påvirke naturstyrelsens drift af skove og statsreservater. Konkret arbejder DOF for at fældningsforbud i fuglenes yngletid, samt udvidelse af fredningstider og fredningsgrænser! Det kan dog godt være lidt op af bakke, da der i rådet også er deltagelse af andre brugere, så som jægere, orienteringsløbere og spejdere m.m. Naturstyrelsen i Thy har i forbindelse med revision af deres handlingsplaner, afholdt en række møder med interesseorganisationerne og brugerne, med henblik på at få fastlagt en ny aktivitets zonering. Dette arbejde er nu tilendebragt, og zoneringskortet vil blive et meget nyttigt redskab ved fremtidig brug af naturstyrelsens arealer.

Bestyrelsen i Nationalpark Thy har i det seneste år arbejdet intens med udarbejdelse af ny nationalparkplan, der har været indkaldt forslag til indsatsområder, og her har DOF Nordvestjylland også bidraget. Det er lokalbestyrelsens opfattelse at områderne øst for såvel Nors sø som Vandet sø burde inddrages. Begge områder er nu primært lavt beliggende landbrugsjord, som rummer gode muligheder for naturgenopretning. Forslagene blev ikke imødekommet, da NP-bestyrelsen er rædselsslagen for at røre ved grænserne. Samme bestyrelse har ved revisionen fjernet den før gældende aktivitets zone inddeling i nationalparkplanen. En efter DOFs bestyrelsesmedlemmets opfattelse, helt uansvarlig handling! En af nationalparken oprettet naturgruppe, har i høringsfasen arbejdet med forskellige versioner af zoneringsplanen, og fremlagde senest et zoneringskort som næste 100% matchede naturstyrelsens nye zonering. Alligevel valgte NP-bestyrelsen at fjerne zonering i den nye plan. Utrolig skuffende. Forløbet op til dette var medvirkende til at den mangeårige DOF repræsentant i NP-bestyrelsen valgte at forlade posten. Som ny DOF repræsentant i NP-bestyrelsen er udpeget Biolog Poul Hald Mortensen. En udpegning som både lokalbestyrelsen og HB har store forventninger til!

DOF-Nordvestjylland deltager stadig i det grønne partnerskab i Thy/Mors, Naturplejenetværk for Nordvestjylland. Andre deltagere er BFN, Naturstyrelsen Thy, Thisted og Morsø kommuner. Netværket har nu eksisteret i en årrække og koordinere naturplejeindsatsen på enge og overdrev i Nordvestjylland. Netværket er ligeledes initiativtager til et projekt med asylansøgere og naturplej

Arrangementsudvalget har igen i 2015 arrangeret et bredt udvalg af forskellige arrangementer. 14 ordinære ture i det lokale område blev det til. Startende med den årlige Agger Tange tur 4 jan. Her deltog 29 deltagere på den traditionelle tur. Ikke voldsomt mange fugle, men det skabte en del interesse da en af deltagerene medbraget en søkonge som var fundet i et sommerhusområde i Vestsalling. Fuglen blev under stor deltagelse sluppet fri! Herefter fulgte i nævnt rækkefølge: Skive havn i februar, Grynderup Sø i marts, Geddal enge og Ø bakker i april, Agerø samt Kanotur på Nørreåen i maj. I juni gik turen til Kompedal plantage efter natravne. Efter sommerferien gik turen igen til Agger Tange i september og Agerø i oktober, samt Hanstholm/Roshage og tranetur i vejlerne, også i oktober. Endnu en tur til vejlerne igen i november, og afsluttende med morgenfugletur i Hald sø i december.

Udover de lokale ture turer arrangerede arrangementudvalget også turer til lokaliteter uden for lokalområdet. Den 22 august gik turen til Filsø og den 3 oktober var der Sort sol i Sønderjylland på programmet.

Vores seniorgruppe Gråmejserne har ligeledes arrangeret mange ture i løbet af året. Stor ros til gruppen som har formået at finde mange nye lokaliteter! Tange sø i januar, vandstær-isfugle tur omkring Viborg i februar, Vejlerne i marts, Grynderup sø i april, Skyum-Sundby sø og fuglestemmetur ved Eskjær imaj. Vandretur ved Gudenåen, Finderup øvelsesterræn og Aggertange blev besøgt i løbet af sommeren. Efterårsturene gik til Tissingvig-Mågeodde og Veststadil fjord, og året sidste tur gik til Nors sø sidst i november.

Total set har lokalafdelingen således været arrangør af 28 ture i 2015. Fælles for dem alle har været at de har været åben for alle, uanset medlemskab i foreningen. Turene har haft deltagelse af mellem 10 og 30 personer.

Lokalafdelingen har også i år været aktiv i de årlig tilbagevendende arr. som afholdes over hele landet. Ørnens dag blev som vanlig afholdt i Vejlerne, herudover var vi ved Tange sø og Ove sø. Fuglenes dag blev afholdt i Nordsalling, ved Hanstholm fyr og ved Hald sø. Tårnenes dag som ikke bare er en dansk, men en nordisk konkurrence, havde også deltagelse af lokalafdelingen, som bemandede Bygholm centeret, dog med et lidt skuffende resultat. Bedre gik det for et andet lokalt hold i Kraptårnet, som blev placeret som nummer 2 i den danske del af konkurrence. Arrangementet er i fremdrift og det forventes at der i nær fremtid vil være flere aktive tårne i vort område.

Julehyggemødet trak som så ofte før mange medlemmer, 38 medlemmer hyggede sig med god mad og festlige indslag, i år stod Søren M.K og Jes Gravgård et fremragende billed og- talkshow. Mødet blev som vanlig på Søndermølle i Viborg, og trak derfor primært folk fra den sydlige del af vort område.

Et enkelt foredrag har der været afholdt. Stinne Aastrup fortalte om sit liv med fugle. Et spændende og levende foredrag som kunne have fortjent en større opbakning, 15 pers. havde fundet vej til Skive. Lokalafdelingen var i september medarrangør til en temadag i Thisted, ”Nationalpark Thy under lup – set med naturens øjne”. En rigtig spændende dag med oplægsholdere i særklasse. 7 timer med masser af kvalificerede indlæg, ikke et minut var kedelig!

Lokalafdelingen var i april initiativtager til et Mågekursus med Henrik Haaning. Kurset startede om formiddagen på Hanstholm fyr med teori, Henrik gennemgik de forskellige arter og dragter med flotte billeder. Efter en god frokost, selvfølgelig med fisk fra ”Det gamle røgeri” kørte gruppen om eftermiddagen videre til havnen, hvor teorien skulle omsættes til praksis! Stor succes med 16 deltagere og delvis egenbetaling. Det forventes at lokalafdelingen i nærmeste fremtid vil lave et opfølgende kursus.

Fuglekurser er efter en årrække i Viborg flyttet til Skive som ligger lidt mere central i lokalafdelingen. Der var i 2015 planlagt, både et forårs og et efterårskursus. Det lykkedes at gennemføre fuglestemmekurset i foråret, under ledelse af Lars Mogensen. Efter et par frafald først i forløbet fuldførte 13 deltagere kurset. Det er nok også minimum deltagelse, hvis vi skal holde skindet nogenlunde på næsen rent økonomisk. Efter at vi sidste år tilsluttede os det fælles DOF koncept, med udbetaling af løn til underviseren, skal deltagelsen helst være over 15. Uanset dette, er det dog bestyrelsens opfattelse at kurserne er en så vigtig del af lokalafdelingens medlemstilbud, at det det gerne må koste lidt. Efterårskurset fik desværre ikke tilslutning nok og måtte aflyses!

Vores Hjemmeside er efter hjejlen ophør, vores ansigt udadtil! Bestyrelsen arbejder til stadighed for forbedre siden, samt indsamle materiale, som kan gøre hjemmesiden levende. Paradoksalt nok kan et andet initiativ, nemlig vor Facebook profil, medføre at hjemmesides betydning udvandes.

 

Facebook er efterhånden det sted hvor rigtig mange at vores medlemmer henter deres information. Facebook er meget brugervenligt og alle kan dele oplysninger på meget kort tid. Dette skal dog ikke forhindre os i at udvikle på hjemmesiden, som alt andet lige stadig er bedre velegnet til struktureret medlemsinformation.

Visioner for fremtiden: På vores visionsmøde i Vejlerne var der enighed om at øge indsatsen indenfor PR, formidling og medlemspleje. Der er nedsat et hurtigarbejdende udvalg som skal koordinere indsatsen, helt konkret er det besluttet at anskaffe et telt/pavillon med DOF logo, samt forskellig formidlings materialer. Udstyret vil være oplagt til arrangementer som ørnens dag, skovens dag, naturens dag og lignende, men også deltagelse på messer, dyrskuer, udstillinger og landslejre m.m. vil være muligheder. Metoden praktiseres allerede med succes af nogle af vore nabo lokalafdelinger, med en flot medlemstilgang til følge. I år vil flere af bestyrelsesmedlemmerne deltage på DOF stand i ”natur mødet” i Hirtshals. Et andet nyt tiltag er afholdelse af 2-3 årlige klubaftener i lokalområdet, her er der konkret planer om allerede i år at inviterer til 2 arrangementer i det røde klubhus i Skive! På arrangement området kan nævnes at lokalafdelingen i april er arrangør af en 3 dages tur til Hornbogasøen i Sverige.

Vores indtastninger i DOF-Basen her fra Nordvestjylland ligger stadig i den lave ende, og vi bør måske igen prøve at lave noget reklame for Basen, måske er et kursus igen på sin plads.

Atlas III her var lokalafdelingen i 2015 vært ved en Atlaslejr med udgangspunkt fra Vandrehjemmet ved Nykøbing Mors. På trods af forholdsvis lav deltagelse og sårdeles dårlig vejr, fik vi dækket et stort antal kvadrater. I 2016 afholdes der i april et møde med Thomas Vikstrøm med fokus på timetælleture. Overordnet set har vi stadig en stor udfordring i at få dækket de mange kvadrater i lokalafdelingen. Men vores 3 Atlas koordinatorer arbejder hårdt på at få så mange som mulig dækket! Er der nogle som har lyst til at bidrage i arbejdet, kan det nås endnu, man henvender man sig blot til en af koordinatorerne eller et bestyrelsesmedlem.

Med disse ord afsluttes dette års beretning fra bestyrelsen for DOF-Nordvestjylland, med at sende en stor tak til alle de der i året har hjulpet og deltaget i såvel stort som småt i DOF-Nordvestjylland. Tak til bestyrelse, atlas deltagere og andre aktive, og ikke mindst tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

På vegne af bestyrelsen

Jan S. Kristensen