Kunne du tænke dig at tælle yngelfugle i Nationalpark Thy?

 

Der sker løbende naturforbedringer i Nationalpark Thy. Typisk er der tale om projekter, hvor oprindelige hydrologiske forhold (fordelingen af vand) genskabes eller forbedres.

Mange af projekterne følges op af undersøgelser af bl.a. vegetationens udvikling.

Imidlertid er der hidtil ikke foretaget fugleundersøgelser i forbindelse med naturforbedringsprojekterne.

I forbindelse med det stigende antal besøgende i Nationalpark Thy, bliver der også opført yderligere overnatningsfaciliteter, hvorfor der også er et ønske om at have fokus på eventuelle ændringer i fugletæthederne i nærheden af shelterpladser.

Nationalpark Thy har stor interesse i, at der skabes et vidensgrundlag om fuglelivet i forbindelse med projekterne, og hilser et samarbejde med DOF Nordvestjyllands ornitologer velkommen.

Ønsket er, at lave optællinger af ynglefugle før projekterne gennemføres (en såkaldt base-line undersøgelse), samt optællinger efter projekternes gennemførsel.

Der er altså tale om et flerårigt samarbejde, og der er udpeget tre forskellige projektområder til denne undersøgelse.

DOF Nordvestjylland ser det som en stor chance for at styrke og skabe:

-          fælles aktiviteter i felten

-          vidensgrundlag

-          erfaring med ynglefugletællinger

-          samarbejde med Nationalpark Thy

Der er midler til at betale kørselsgodtgørelse og eventuel overnatning for hver enkelt optæller.

Der vil blive afholdt informationsmøde den 3. marts 2022 fra klokken 19.00 i Nationalparkcenter Thy, Vesterhavsgade 168, Nørre Vorupør, 7700 Thisted. Så mød op og hør mere.

Tilmelding er nødvendig senest 1. marts til Henrik Haaning Nielsen på haanings@gmail.com

Henrik Haaning Nielsen 494 of 7 denoise denoise

Traner på ynglepladsen. Foto: Henrik Haaning Nielsen.